top of page
Screenshot_20230306_050110.png

טופס הרשמה - תשפ"ד

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית
770 איסטערן פארקוויי, ברוקלין, נ. י.

התלמיד הוא
האם יש להתלמיד סמיכה?
התלמיד רוצה ליכנס למסלול: (רק לבוגרי הקבוצה ולשאר התלמידים)
איזו שפות התלמיד מבין
מכשירים

הנהלת הישיבה מודיעה בזאת לכל התלמידים:

היות וכפשוט תלמיד בישיבה כל ענינו הוא ללמוד בשקידה והתמדה לכן אין להחזיק ולהשתמש אלא בטלפון פשוט בלבד (אם צריך טלפון), וגם זה - לא להשתמש בשעת זמני הלימוד.

בחור שמאיזה סבה שתהיה צריך מכשיר (שתומך באינטרנט, כולל טלפון, טאבלט וכד'), עליו לקבל רשות מההנהלה, וגם חייב להתקין הפילטער של הישיבה. ראה למטה

באיזה מכשירים תשתמש? (אם יותר מאחד - נא לציין)
Please upload a recent picture of the talmid

Thanks for submitting!

bottom of page