top of page

טופס הרשמה
מסלול 'יורה יורה' - תשפ"ה

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית
770 איסטערן פארקוויי, ברוקלין, נ.י.

האם אתה כהן או לוי?
איזו שפות אתה מבין?
אני רוצה ליכנס לשיעורים
איפה תלמד בחודש אלול?

Thanks for submitting!

bottom of page