top of page

טופס לבקשת תעודה
לסמיכת 'יורה יורה' ו'ידין ידין'

ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית
770 איסטערן פארקוויי, ברוקלין, נ. י.

יש להאבא סמיכה?
כהן או לוי?
לתעודת:
קיבלת פעם תעודה?
הנני מעדיף לקבל התעודה:

Thanks for submitting!

bottom of page